آموزش فعل اسنادی توسط استاد محسن منتظری

یکی از مباحثی که دانش‌آموزان در ادبیات فارسی آن را مطالعه می‌کنند، مبحث فعل اسنادی است. دانش‌آموزان این مبحث  را در فارسی پایه هفتم مطالعه می‌کنند. استاد محسن منتظری یکی از اساتید موسسه حرف آخر است که  تمامی مبحث‌های مربوط به فارسی و ادبیات فارسی را به دانش‌آموزان آموزش  می‌دهد. آموزش این مبحث توسط استاد محسن منتظری و مهرداد مشایخی در اختیار دانش‌آموزان پایه هفتم قرار می گیرد. ما در این  مطلب فعل اسنادی را به شما توضیح می‌دهیم. سپس ویدیو آموزشی استاد منتظری  را در مورد توضیح این مبحث در اختیار شما قرار می‌دهیم.


فعل اسنادی فارسی هفتم

در حالت کلی در فارسی دو نوع فعل وجود دارد:

 • فعل اسنادی
 • فعل غیر اسنادی

فعل اسنادی چیست؟

فعل اسنادی به فعلی گفته می‌شود که به وسیله آن یک چیز را به چیز دیگری  نسبت می‌دهند. به عبارت دیگر  به فعل‌هایی گفته می‌شود که مسند می‌پذیرند و  نهاد آن انجام دهنده هیچ کاری نیست. بنابراین فعل‌های اسنادی انجام دهنده  کاری نیستند و پذیرنده حالت هستند. نکات مهم زیر را در مورد افعال اسنادی  به یاد داشته باشید:

 • فعل‌های اسنادی روی دادن یک حالت را بیان می‌کنند.
 • فعل‌های اسنادی با نهاد به تنهایی یک جمله کامل نمی‌سازند.
 • برخی از فعل‌های اسنادی گاهی اوقات به صورت شکسته در یک جمله ظاهر می‌شوند.
 • اگر فعل‌های است، هست، نیست، بود و باشد به معنی وجود داشتن یا قرار داشتن باشند آن‌ها دیگر اسنادی نیستند.
 • اگر فعل‌های گشت و گردید به معنی چرخیدن، گردش کردن و جستجو کردن باشد آن‌ها دیگر اسنادی نیستند.

مثال

 • خوشحال
 • سرد
 • متنوع
 • بود
 • شد
 • گشت
 • شمرده شد
 • نامیده شد
 • ….

فعل غیر اسنادی چیست؟

در مقابل فعل‌های اسنادی فعل‌های غیر اسنادی وجود دارند. فعل‌های غیر  اسنادی به فعل‌هایی گفته می‌شوند که انجام گرفتن کاری را نشان می‌دهند. به  عبارت دیگر فعل‌های غیر اسنادی فعل‌هایی هستند که انجام دادن حالتی را نشان  می‌دهند. تمامی افعال در ادبیات فارسی فعل‌های غیر اسنادی هستند به جز  فعل‌های اسنادی که در قسمت بالا آن‌ها را توضیح دادیم.

آموزش تصویری فعل اسنادی

این مبحث و ادبیات هفتم توسط استاد محسن منتظری تدریس می‌شود.  دانش‌آموزان می‌توانند در این ویدیو آموزشی به صورت کامل فعل‌های اسنادی و  غیر اسنادی را یاد بگیرند. استاد محسن منتظری با استفاده از مثال‌های مختلف  و نکته‌های خاص این مبحث را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد. شما می‌توانید  با مشاهده ویدیو آموزشی زیر این مبحث را به طور کامل یاد بگیرید.